Podział majątku wspólnego Szczecin

Podział majątku wspólnego

Każda para, która zawiera związek małżeński i nie decyduje się na podpisanie intercyzy, musi liczyć się z powstaniem ustawowej wspólności majątkowej. Polega ona na tym, że od momentu ślubu dobra materialne, nabyte w czasie trwania wspólności, stają się własnością każdego z małżonków. To bardzo istotne przede wszystkim w sytuacji, w której para decyduje się na rozwód. Wtedy przeprowadzany jest podział majątku wspólnego, co często rodzi wiele niejasności czy konfliktów. Nasza kancelaria prawna kompleksowo pomaga wszystkim osobom, które potrzebują pomocy w takim postępowaniu jak dział majątku.

podział majątku szczecin

Czym jest podział majątku wspólnego?

Podział majątku odbywa się zwykle z powodu wspomnianego rozwodu, choć można przeprowadzić go także w ramach ustanowienia rozdzielności majątkowej, czyli intercyzy. Szerokie grono osób kojarzy intercyzę wyłącznie z umową przedślubną, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by takie rozwiązanie wdrożyć również po zawarciu związku małżeńskiego. Wróćmy jednak do podziału majątku, wynikającego z rozwodu. W wielu przypadkach to skomplikowany proces, wymagający ustalenia, które dobra należą do majątku wspólnego, a które do majątku osobistego.
Dział majątku może zostać przeprowadzony na dwa sposoby – na drodze postępowania sądowego lub w formie umowy między byłymi małżonkami. Nasza kancelaria pomaga w obu przypadkach – zajmujemy się reprezentacją klientów przed wymiarem sprawiedliwości bądź proponujemy pomoc w przygotowaniu odpowiedniej umowy. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, polubowne rozwiązanie będzie wymagało zawarcia aktu notarialnego. Warto zauważyć, że wspólność majątkowa ustaje nie tylko w przypadku rozwodu czy intercyzy, ale także ustanowionej przez sąd separacji oraz ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Podział majątku Szczecin – jakie są różnice między majątkiem wspólnym a osobistym?

PWiedząc, czym jest podział majątku wspólnego, warto również zwrócić uwagę na to, jakie przedmioty obejmuje. Do majątku wspólnego małżonków zaliczamy: wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności zarobkowych, dochody z majątku wspólnego i osobistego, środki zgromadzone w funduszach emerytalnych i na rachunkach otwartych oraz wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Czytaj więcej

Oprócz majątku wspólnego, każdy z małżonków ma także swój majątek osobisty, który nie podlega podziałowi po rozwodzie. Do majątku osobistego należą:
– przedmioty nabyte przez danego małżonka przed powstaniem wspólności ustawowej,
– przedmioty nabyte w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny (chyba, że spadkodawca postanowił inaczej),
– przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego,
– przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
– środki uzyskane w wyniku odszkodowania lub zadośćuczynienia (z wyłączeniem renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej),
– przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia,
– wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej,
– prawa niezbywalne, przysługujące jednej osobie.
Lista składników majątku osobistego może wydawać się obszerna, jednak w postępowaniu związanym z podziałem majątku często trudno jednoznacznie określić, które przedmioty należą do jednej z dwóch opisanych grup. W takiej sytuacji pomoc doświadczonego radcy prawnego będzie nieoceniona.

Dział majątku Szczecin – w jakich proporcjach?

Wiele wątpliwości w kwestii podziału majątku budzą również proporcje, w jakich poszczególne środki powinny trafić do byłych małżonków. Przyjmuje się, że udziały w majątku wspólnym są równe. Jednak każdy z małżonków, zwłaszcza podczas postępowania w sądzie, może wnieść o ustalenie wysokości swoich udziałów w majątku wspólnym. To istotne zwłaszcza w sytuacji, w której zachodzi duża dysproporcja w przyczynieniu się męża lub żony do powstania wspólnego majątku. Sąd przeanalizuje wtedy nakład pracy każdego z małżonków w budowanie majątku oraz weźmie pod uwagę wkład w prowadzenie gospodarstwa domowego czy wychowanie dzieci.
Warto zauważyć, że małżonek, który wnosi o ustanowienie wysokości swoich udziałów, musi udowodnić na jakiej podstawie powinna mieć miejsce dysproporcja w podziale majątku. Nasza kancelaria radców prawnych pomoże zebrać niezbędne dowody. Doświadczony prawnik dokładnie wyjaśni wszystkie kwestie związane z działem majątku, podpowiadając rozwiązania, które zagwarantują ochronę własności w trakcie i po zakończeniu procesu rozwodowego.