Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest JAGIEŁŁO TOBOLEWSKI RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA, aleja Papieża Jana Pawła II 28/3, 70-454 Szczecin, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000747649, NIP: 8522649755, adres poczty elektronicznej: kancelaria@kancelariajtt.pl, numer telefonu: +48 91 433 10 66 [zwana dalej Administratorem].

Administrator wydał niniejszą Politykę Prywatności, realizując obowiązek informacyjny wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) [zwane dalej RODO].

 • PRAWNIE UZASADNIONY INTERES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Twoich danych osobowych występującym po stronie Administratora lub osób trzecich stanowi możliwość komunikacji z podmiotem zainteresowanym zawarciem umowy z Administratorem, a także realizowanie zawartej umowy, działalność marketingowa i promocyjna, ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 • CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu:

 1. prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą elektroniczną, polegającej na informowaniu o Administratorze i jego działalności oraz zachęcaniu do zawarcia umowy z Administratorem [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
 2. wykonywania zawartych z Tobą lub z podmiotem, którego jesteś przedstawicielem, umów lub podjęcia działań (na Twoich żądanie) przed zawarciem takich umów [art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO];
 3. prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą inną niż elektroniczna, w szczególności informowania o Administratorze oraz jego działalności, udzielania odpowiedzi na zadane pytania [art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 4. prowadzenia pomiarów statystycznych dotyczących strony internetowej kancelariajtt.pl, użytkowników strony wraz z ich preferencjami, ich rozróżnienia (bez identyfikowania), monitorowania ruchu i bieżącego udoskonalania [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
 5. prowadzenia kont na platformach Facebook, Instagram, LinkedIn, Tik Tok oraz komunikacji z obserwatorami tych kont [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
 6. prowadzenia rekrutacji do pracy z Administratorem lub współpracy z Administratorem [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
 7. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami [art. 6 ust. 1 lit. a RODO].
 • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych będą:

 1. przede wszystkim Ty;
 2. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku przekazania danych;
 3. podmioty upoważnione na podstawie zawartych przez Administratora umów w zakresie niezbędnym do realizacji wspomnianych umów, w szczególności: i) notariuszom, doradcom rynku nieruchomości, ii) podmiotom świadczącym usługi finansowe i księgowe, iii) bankom i instytucjom finansowym iv) podmiotom świadczącym usługi związane a zapewnieniem dostępu i utrzymywaniem poczty elektronicznej Administratora lub z prowadzeniem strony internetowej lub/i kont;

Administrator wskazuje, iż nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

W związku z tym, że Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, będą więc one przechowywane przez okres jej obowiązywania – czyli do momentu jej cofnięcia, a następnie przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Twoje dane osobowe przetwarzane na innych podstawach aniżeli wyrażonej zgody będą przechowywane przez okres współpracy z Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem, a po jej zakończeniu – przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą lub okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 • UPRAWNIENIA I ŻĄDANIA

Posiadasz uprawnienie, by w każdym czasie, na zasadach przewidzianych przez obowiązujące obecnie przepisy, do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia swoich danych osobowych;
 4. żądania usunięcia swoich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne ze względu na: wywiązywanie się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator bądź do wykonywania zadania w ramach interesu publicznego albo sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań historycznych, naukowych i statystycznych, w przypadku gdy prawdopodobnym jest, że Twoje prawo uniemożliwi albo utrudni realizację celów takiego przetwarzania; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 6. żądania przenoszenia swoich danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany;
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu; telefonicznie: (22) 531 03 00;
 8. cofnięcia wydanej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanym na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile twoje dane są przetwarzane w tym zakresie na podstawie tej zgody.

Szczegółowy zakres posiadanych przez siebie uprawnień znajdziesz w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

 • OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Chociaż podanie danych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego, ich niepodanie znacznie utrudni albo uniemożliwi zarówno kontakt z Tobą bezpośrednio, jak i przez konta na portalach społecznościowych, jak i również zawarcie oraz wykonywanie umowy, co skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia usług ze strony Administratora.

 • AUTOMATYZACJA

Twoje dane osobowe mogą podlegać przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, nie będą jednakże służyły podejmowaniu decyzji wyłącznie opierającym się na zautomatyzowanym przetwarzaniu i profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne albo wpływało na Ciebie w inny istotny sposób.

 • COOKIES

Plik cookie (tzw. ciasteczko) to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.

Plik cookie najczęściej zawiera:

 1. podstawowe informacje na temat strony internetowej, z której pochodzi;
 2. „długość życia” (TTL) pliku cookie, która decyduje o tym, jak długo ciasteczko pozostaje zapisane na urządzeniu;
 3. identyfikator – unikalny, automatycznie generowany numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie z witryną internetową.

Ze względu na długość życia ciasteczka istnieją pliki cookies sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Plik cookie sesyjny są przechowywane na urządzeniu przez krótszy czas: najczęściej do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki cookies mają ustalony określony czas przez który są przechowywane w pamięci urządzenia. Takie pliki są usuwane po upływie tego czasu. Możliwe jest także ich ręczne usunięcie poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Podstawę dla stosowania plików cookies oraz podobnych im technologii, a także przetwarzania pozyskanych przez nie informacji stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, w przypadku cookies niezbędnych, albo zgoda użytkownika dla pozostałych plików cookies.

Plikami cookie można swobodnie zarządzać i można je usuwać. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie cofnąć swoją zgodę wobec stosowania plików cookies na urządzeniu. W tym celu użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące przechowania plików cookies za pomocą przeglądarki internetowej:

 1. http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie—ciasteczek;
 2. http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
 3. http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html;
 4. http://support.apple.com/kb/ph5042;
 5. https://support.microsoft.com/pl—pl/help/4027947/microsoft—edge—delete—cookies.

Rezygnacja z cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. W związku z powyższym stosowne działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

Większość przeglądarek umożliwia wyświetlanie treści stron przy jednoczesnym blokowaniu wszystkich plików cookies. Jednak takie ustawienia mogą skutkować nieprawidłowym działaniem niektórych stron.

 1. ZMIANA POLITYKI

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności oraz jej aktualizowania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

W przypadku takich zmian, Administrator poinformuje o ich rodzaju i charakterze, udostępniając te informacje na stronie internetowej Kancelarii nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 18 grudnia 2023 r.