Obsługa prawna wspólnot Szczecin

Działalność wspólnot mieszkaniowych często wymaga analizy wielu dokumentów i znajomości przepisów prawa. Dlatego też wiele wspólnot decyduje się powierzyć kwestie prawne profesjonalistom. Nasza kancelaria prowadzi obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczecin, ale także na terenie całej Polski.

Jaka ustawa reguluje wspólnoty mieszkaniowe?

Regulacje odnoszące się do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych znajdują się w ustawie o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku. Jednakże w trakcie działalności wspólnota niejednokrotnie korzysta i odwołuje się także do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami czy przepisów kodeksu cywilnego.

Obsługa prawna wspólnot Szczecin

Wspólnota mieszkaniowa a obsługa prawna

Wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, jednak jako ułomna osoba prawna ma zdolność do zaciągania zobowiązania, nabywania prawa, czy dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. W trakcie swojej działalności wspólnota niejednokrotnie mierzy się z pewnymi problemami, które najczęściej wynikają ze źle podjętych decyzji lub też z braku odpowiedniego działania lub nieadekwatnego działania. Dlatego też z pomocą przychodzą kancelaria prawne, które zapewniają kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Nasza kancelaria pomaga wspólnotom mieszkaniowym m.in. w poniższych sprawach:

 • porady prawne (doradztwo we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem wspólnoty, prawami i obowiązkami członków zarządu itp.); 
 • obsługa prawna zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
 • sporządzanie wszelkich dokumentów (umów, regulaminów, uchwał wspólnoty, uchwał zarządu, wezwań do zapłaty itp.);
 • analiza umów i innych dokumentów;
 • negocjowanie umów;
 • reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi;

Kancelaria Prawna

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami.

+48 91 433 10 66
kancelaria@kancelariajtt.pl

Jakie prawa ma członek wspólnoty mieszkaniowej?

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej często nie zdają sobie nawet sprawy z tego, jakie prawa im przysługują. Z pewnością warto te praw poznać, bowiem może się to przyczynić do lepszego zarządzania nieruchomością. Członek wspólnoty mieszkaniowej ma m.in. prawo do:

 • aktywnego uczestniczenia w zarządzaniu częścią wspólną nieruchomości – najczęściej zarządzanie to przyjmuje formę uczestnictwa w obradach wspólnoty, w tym uczestniczenia w podejmowaniu uchwał;
 • możliwość głosowania i zgłaszania poprawek podczas zebrania wspólnoty;
 • wglądu w dokumentację wspólnoty – przy czym zarząd wspólnoty nie może odmówić członkowi wspólnoty przeglądania rachunków, faktur czy zawieranych przez wspólnotę umów;
 • zaskarżania uchwały do sądu – jeżeli uchwała narusza prawo lub zapisy umowy dotyczącej sposobu zarządzania nieruchomością to jej zaskarżenie pozwoli na wyeliminowanie jej z obrotu;
 • możliwość przeznaczania pożytków lub przychodów, które przynosi nieruchomość, na pokrycie wydatków związanych z jej funkcjonowaniem i użytkowaniem

Kto ma prawo kontrolować wspólnoty mieszkaniowe?

Prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej przysługuje każdemu właścicielowi lokalu. Przepisy nie nakładają w tym zakresie żadnych ograniczeń. W odniesieniu do sposobu kontroli wspólnoty mieszkaniowej to ustawa nie zawiera w tym zakresie precyzyjnych regulacji. Zazwyczaj kontrola dokonywana jest poprzez szczegółową analizę zgromadzonej przez wspólnotę dokumentacji zarówno księgowej (jak faktury czy wyciągi bankowe) poprzez wszelkie umowy zawierane przez wspólnotę (np. polisy ubezpieczeniowe) po dokumentację techniczną.

Co warto wiedzieć o regulaminie wspólnoty?

Co do zasady nie ma obowiązku sporządzenia regulaminu wspólnoty mieszkaniowej. Zdecydowana większość wspólnot taki regulamin, jednak posiada. Ułatwia on bowiem i porządkuje funkcjonowanie i zarząd całą wspólnoty. Jest to szczególnie istotne w większych wspólnotach, gdzie trudniej o porozumienie w pewnych kwestiach.

Regulamin wspólnoty mieszkaniowej nie może jednak zostać stworzony zupełnie dowolnie. Jego treść musi być zgodna z przepisami prawa. Dlatego też zazwyczaj wspólnota mieszkaniowa korzysta w tym zakresie z pomocy prawnej. Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych to gwarancja uniknięcia błędów czy sporów w przyszłości, dlatego też wiele wspólnot mieszkaniowych z takiej obsługi korzysta. Jeżeli wspólnota nie ma regulaminu, wówczas stosuje się wprost przepisy ustawy o własności lokali oraz kodeksu cywilnego.

Skorzystanie z doradztwa prawnego może uchronić wspólnotę przed podjęciem nietrafnej decyzji, w tym pomoże uniknąć konsekwencji finansowych czy sporów sądowych.