Sporządzanie i opiniowanie umów Szczecin

Nasza kancelaria adwokacka w Szczecinie świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie sporządzania i opiniowania umów. Dobrze przygotowana umowa to podstawa każdej transakcji, czy współpracy. Nie bez przyczyny zwykło się mówić, że umowa zabezpiecza na tzw. „złe czasy” – niewłaściwie skonstruowane zapisy umowne mogą w przyszłości spowodować istotne problemy i utrudnić stronom umowy wyegzekwowanie wynikających z niej zobowiązań.

Sporządzanie i opiniowanie umów Szczecin

Na czym polega opiniowanie i sporządzanie umów?

Proces opiniowania i sporządzania umów jest tym bardziej złożony, im bardziej skomplikowany jest stosunek prawny, który ma zostać uregulowany umową. Żeby zminimalizować ryzyko wprowadzenia do umowy niekorzystnych zapisów, w praktyce każdy jej element musi zostać poddany szczegółowej analizie. 

Istotna część sporów sądowych powstaje w związku z niejasno skonstruowanymi umowami. Często sporządzenie umowy przejrzystej i regulującej wszystkie potencjalne wątpliwości, czy roszczenia stron pozwala zakończyć ewentualny konflikt już na etapie przedsądowym, co z pewnością zaoszczędzi dużo czasu i niepotrzebnych nerwów.

Adwokaci i radcy prawni współpracujący z naszą kancelarią posiadają wieloletnią praktykę w zakresie sporządzania i opiniowania umów, co stanowi gwarancję profesjonalnego podejścia do powierzonych spraw i należytego zabezpieczenia interesów klienta. Sporządzanie umów, opiniowanie dokumentów i aneksów, to zadania, które można nam powierzyć. Nasza kancelaria swoje usługi świadczy przede wszystkim na terenie Szczecina, ale jesteśmy gotowi na współpracę z klientami z całej Polski.

Kancelaria Prawna

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami.

+48 91 433 10 66
kancelaria@kancelariajtt.pl

Jak sporządzić umowę?

Sporządzanie umów to proces tyle istotny, co skomplikowany. Bez dobrze przygotowanej umowy praktycznie każda inwestycja, kontrakt, czy najzwyklejsza czynność życia codziennego narażona jest na niepowodzenie. Dlatego też sporządzenie umowy należy powierzyć profesjonalistom.

Prawidłowo przygotowana umowa powinna w precyzyjny sposób określać obowiązki stron umowy, warunki realizacji zobowiązań, kwestie wynagrodzenia, ale również możliwości jej rozwiązania, w tym wypowiedzenia, czy odstąpienia, ewentualne kary umowne, czy możliwości polubownego rozwiązywania potencjalnych sporów. Żeby umowa nie budziła wątpliwości stron powinna być sporządzona w oparciu o język możliwie zrozumiały i precyzyjny.

Bardzo istotną kwestią jest również upewnienie się, że wszystkie postanowienia umowne są zgodne z prawem. Ewentualne niezgodności mogą bowiem doprowadzić do późniejszego unieważnienia poszczególnych zapisów, a w skrajnych przypadkach nawet całej umowy. Prawidłowo skonstruowana umowa z pewnością pozwoli do minimum zredukować ryzyko sporów i nieporozumień pomiędzy Stronami w przyszłości.

Na czym polega opiniowanie?

Opiniowanie umów jest zadaniem nieco różniącym się od ich sporządzania. W przypadku opiniowania umów pracujemy już na gotowym projekcie umowy. W takim wypadku głównym zadaniem opiniującego jest przeanalizowanie zapisów umownych pod kątem zweryfikowania ewentualnych ryzykownych postanowień dla klienta. W przypadku gdy w umowie znajdują się tego rodzaju zapisy, prawnicy naszej kancelarii w zrozumiały i wyczerpujący sposób wytłumaczą na czym polega ewentualne ryzyko i jakie są szanse jego wystąpienia. W miejsce wątpliwych, z punktu widzenia interesów klienta, postanowień zaproponujemy zapisy regulujące daną kwestię w sposób bezpieczny i korzystny dla naszych mocodawców.

Może również się zdarzyć, że w umowie znajdą się tzw. postanowienia/klauzule niedozwolone. Sam fakt, że strony umowy zdecydowały się umieścić dany zapis w jej treści nie powoduje jeszcze, że jest on zgodny z prawem. Problematyka tego rodzaju dotyczy przede wszystkim umów zawieranych przez przedsiębiorców z konsumentami. Niezależnie od tego, czy opinia realizowana jest dla potrzeb przedsiębiorcy, czy konsumenta z pewnością zapisy niedozwolone powinny zostać wyeliminowane z treści umowy, już na etapie jej opiniowania.

Kto opiniuje i sporządza umowy?

W większości wypadków sporządzić umowę mogą samodzielnie strony, które zamierzają ją zawrzeć. Najczęściej umowę wystarczy podpisać w zwykłej formie pisemnej. Wyjątki od tej zasady, np. akt notarialny przy sprzedaży nieruchomości, są szczegółowo opisane w przepisach prawa.

Nawet jednak jeżeli zawieramy prostą umowę, nie wymagającą szczególnej formy, pamiętać musimy, że to na podstawie zapisów umownych kształtować się będą stosunki pomiędzy jej stronami. To od prawidłowo skonstruowanej umowy zależy, czy w przypadku konfliktu lub niezrealizowania umowy przez drugą stronę będziemy mogli skutecznie dochodzić swoich racji.

Ze wskazanych wyżej względów bardzo ważnym jest żeby proces opiniowania i sporządzania umów powierzyć profesjonalistom mającym szeroką wiedzę z zakresu prawa. Jeżeli zamierzają więc Państwo sporządzić umowę lub zastanawiają się, czy zaakceptować zaproponowany Państwu wzorzec, prosimy o kontakt. W sposób sprawny, przejrzysty i zrozumiały odpowiemy na wszystkie Państwa wątpliwości, jak również zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania problemów.