Pozew o zapłatę Szczecin

W przypadku, posiadania niezaspokojonych zobowiązań, należy w pierwszej kolejności polubownie wezwać swojego dłużnika do zapłaty. Kiedy wezwania do zapłaty nie przynoszą wierzycielowi oczekiwanego skutku, może on dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Sprawy o zapłatę to najczęściej występujące postępowania toczące się przed sądami.

Witold Jagiełło - kancelariajtt

Pozew o zapłatę – warunki formalne

Złożenie pozwu o zapłatę należności to pierwszy krok do odzyskania pieniędzy na drodze postępowania sądowego. Pozew o zapłatę musi zawierać poniższe informacje:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • PESEL, NIP lub KRS stron,
 • oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • dokładnie określone żądanie,
 • oznaczenie daty wymagalności roszczenia,
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia,
 • wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, czyli argumentów przesądzających zasadności i wysokości roszczenia,
 • podpis powoda albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

Kancelaria Prawna

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami.

+48 91 433 10 66
kancelaria@kancelariajtt.pl

Jakie dokumenty do pozwu o zapłatę?

Do pozwu o zapłatę należy przedłożyć między innymi:

 • potwierdzenie opłaty sądowej od pozwu, której wysokość jest zależna od wartości przedmiotu sporu,
 • umowę zawartą z dłużnikiem,
 • wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem wysłania listu poleconego/potwierdzeniem odbioru,
 • potwierdzenie dostawy towaru,
 • niezapłacone faktury lub noty księgowe,
 • korespondencję z dłużnikiem,
 • odpisy pozwu wraz z załącznikami w liczbie odpowiadającej liczbie pozwanych.

Ponadto w przypadku składania pozwu w imieniu spółki prawa handlowego należy załączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym są wskazane osoby uprawnione do reprezentowania danej spółki.

Pozew o zapłatę Szczecin  – właściwość sądu

Gdzie złożyć pozew o zapłatę? Sprawy o zapłatę należą do właściwości sądów rejonowych (w przypadku wartości przedmiotu sporu do 100 000 zł), jak również sądów okręgowych (w przypadku wartości przedmiotu sporu powyżej 100 000 zł).

Najczęściej właściwość miejscową sądu określa miejsce zamieszkania pozwanego, bądź jego siedziby (właściwość ogólna). Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć również przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału. Prócz tego istnieje możliwość wytoczenia powództwa przed sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy, zapłaty, bądź odbioru towaru.

Jak złożyć pozew o zapłatę w sądzie? Pozew o zapłatę możesz złożyć osobiście lub może to zrobić za Ciebie profesjonalny pełnomocnik – radca prawny Szczecin. Pozew do sądu można wysłać listownie lub złożyć w biurze podawczym właściwego sądu.

Pozew o zapłatę – przedawnienie roszczenia

Kiedy można złożyć pozew o zapłatę? Pozew o zapłatę można złożyć do sądu przed upływem terminu przedawnienia roszczenia. Termin przedawnienia zaczyna biec od daty wymagalności roszczenia, czyli pierwszego dnia uprawniającego wierzyciela do dochodzenia przysługującego mu roszczenia.

W przypadku zobowiązań terminowych, roszczenie będzie wymagalne z momentem pierwszego dnia opóźnienia dłużnika względem ustalonego terminu spełniania świadczenia. Jeżeli natomiast termin spełnienia świadczenia nie został konkretnie oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno zostać spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do jego wykonania.

W przypadku przedsiębiorców ogólną zasadą jest, że termin przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata. Dla pozostałych roszczeń ogólny termin przedawnienia wynosi 6 lat. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

Istnieją jednak przepisy szczególne określające odmiennie termin przedawnienia w stosunku do niektórych roszczeń, np.:

 • umowa sprzedaży w ramach działalności gospodarczej – 2 lata,
 • umowa zlecenia, dzieła – 2 lata,
 • umowa przewozu – 1 rok.