Co powinien zawierać pozew w sprawie frankowej?

Pozew rozprawa frankowa

Pozew o unieważnienie umowy kredytowej (a właściwie o ustalenie nieważności) powinien spełniać zarówno wymogi formalne z uwzględnieniem zmian dokonanych w kodeksie postępowania cywilnego w 2023 r., jak i przedstawiać argumentacją prawną przemawiającą za tym, że żądanie kredytobiorcy kierowane wobec banku jest zasadne. Należy wiedzieć, że niedochowanie wymogów formalnych pozwu spowoduje, że sąd nie przyjmie sprawy do rozpoznania i nie zbada zasadności podniesionych argumentów przeciwko umowie kredytowej. Dlatego zacznijmy od tego, jakie wymogi formalne należy spełnić, aby sąd przyjął pozew do rozpoznania, a jest ich dużo.

Sprawdź również: kancelaria frankowa Szczecin

Pozew o unieważnienie umowy frankowej i zapłatę – jakie wymogi formalne

Zaczynając od wymogów formalnych wzór pozwu frankowego powinien zawierać:

  • wskazanie sądu, do którego kierowany jest pozew – aktualnie sądem właściwym jest sąd rejonowy lub okręgowy dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy; 
  • oznaczenie stron procesu zarówno strony powodowej jak i pozwanego banku wraz podaniem adresów do doręczeń,
  • dokładnie określone żądanie – np. czy żądamy ustalenia nieważności, czy również domagamy się od banku zapłaty, jeżeli tak to w jakiej wysokości, czy wraz z odsetkami i od kiedy liczonymi,
  • daty wymagalności roszczenia pieniężnego,
  • wskazanie faktów na podstawie, których strona powodowa twierdzi, że sformułowane żądanie jest zasadne,
  • wskazanie dowodów na wykazanie każdego z faktów, 
  • wymienienie i załączenie do pozwu przedstawianych dokumentów w formie załączników wraz z odpisem dla strony pozwanej,
  • wskazanie wartości przedmiotu sporu zaokrąglonej w górne do pełnego złotego – która stanowi wartość dochodzonego roszczenia w sprawach o prawa majątkowe zarówno pieniężnego w sprawie o zapłatę jak i niepieniężnego w sprawie o ustalenie nieważności umowy, od wartości przedmiotu sporu zależy, czy właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy czy sad okręgowy,
  • informację czy strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu, oraz wskazania przyczyny, jeżeli taka próba nie została podjęta,
  • uiszczenie opłaty sądowej od pozwu.

Pozew może zawierać dodatkowe wnioski jak np. zabezpieczenie powództwa, przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda, wniosek o rozstrzygnięcie o kosztach procesu oraz wnioski służące przygotowaniu rozprawy jak np. wezwanie świadków na rozprawę, biegłych sądowych.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych sąd wezwie powoda do uzupełnienia pozwu, a w przypadku błędnego lub nieusunięcia braków w terminie sąd zwróci pozew. Dodatkowym wymogiem formalnym jest należyte opłacenie pozwu. Sąd również nie podejmie żadnej czynności, jeżeli pozew nie został należycie opłacone.

Ile kosztuje złożenie pozwu o unieważnienie kredytu frankowego?

Składając pozew przeciwko bankowi należy uiścić na rachunek właściwego sądu opłatę sądową od pozwu, która wynosi 1.000 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 20.000 zł. Opłata sądowa stanowi koszt procesu, o rozliczenie którego możemy wnosić od strony przeciwnej.

Wzór pozwu w sprawie frankowej – czy to bezpieczne rozwiązanie?

Samo dochowanie przedstawionych powyżej wymogów formalnych umożliwi przyjęcie i wydanie wyroku przez sąd, jednak nie gwarantuje to wygrania sprawy z bankiem do czego czasem może być długa droga. Należy pamiętać, że w sprawie powinna być przedstawiona odpowiednia argumentacja prawna, a więc taka która jest dostosowana do konkretnej sprawy i potrzeby kredytobiorcy. Sytuacje kredytobiorców mogą się diametralnie różnić, same umowy kredytowe oraz okoliczności ich zawarcia również dlatego nie można powiedzieć, że istnieje uniwersalna argumentacja, która przyniesie powodzenie w każdej sprawie. Częstokroć należy najpierw dopasować taktykę procesową i żądanie pozwu do sytuacji, w której znajduje się kredytobiorca jak np. czy występuje w sprawie sam, czy jest inny kredytobiorca, rozwiedziony małżonek, czy nieruchomość ma zostać sprzedana w trakcie procesu, czy kredytobiorca wynajął mieszkanie itd. Trzeba też wiedzieć, co nieczęsto wyczytamy forum spraw frankowych, że pozew choć jest pierwszym, to nie jest jedynym pismem w sprawie unieważnienia umowy z bankiem. Często przebieg sprawy wywołuje konieczność złożenia dalszych pism procesowych przez kredytobiorcę w których ustosunkuje się od pism banku, w tym odpowiedzi na pozew, do złożenia której bank jest zobowiązany. Sprawdź jakie argumenty można podnieść wobec wadliwych umów kredytowych.

Samo złożenie pozwu to pierwszy krok na drodze do unieważnienia umowy kredytu frankowego, do czego trzeba się starannie przygotować albo powierzyć prowadzenie sprawy doświadczonej kancelarii.

Może cię również zainteresować:

kancelaria frankowa szczecin

Dla wielu osób wydawało się to niemożliwe, a jednak w dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 25/22 (wcześniej III CZP 11/21) podjął tzw. uchwałę frankową. Wokół tej uchwały powstało już tyle teorii, że większość prawników specjalizujących się w sprawach...

Więcej

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Seria wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach frankowych z końca 2023 roku z ogromną skutecznością wytrącała z rąk banków argumenty jeden po drugim. Los ten podzielił również zarzut zatrzymania, dotychczas tak ochoczo składany przez banki. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r....

Więcej

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie: BTE) stanowił niegdyś instrument ułatwiający bankom szybkie i efektywne dochodzenie wierzytelności wynikających z czynności bankowych, bez konieczności uzyskiwania odpowiedniego orzeczenia sądowego. By móc wyegzekwować należność, bank musiał jedynie wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, która potwierdzała, iż...

Więcej