Bankowy tytuł egzekucyjny a sprzedaż wierzytelności

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie: BTE) stanowił niegdyś instrument ułatwiający bankom szybkie i efektywne dochodzenie wierzytelności wynikających z czynności bankowych, bez konieczności uzyskiwania odpowiedniego orzeczenia sądowego.

By móc wyegzekwować należność, bank musiał jedynie wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, która potwierdzała, iż dany tytuł nadaje się do egzekucji przez komornika. Sąd badał wystawienie takiego tytułu jedynie pod względem formalnym, nie wnikając przy tym w zasadność roszczenia. Następnie bank mógł wystąpić do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Zmiany prawne w zakresie uprawnienia banków do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych

Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy, które umożliwiały bankom wystawienie BTE za niekonstytucyjne. Trybunał wskazał, iż banki posiadały co do zasady o wiele silniejszą pozycję faktyczną na rynku niż jego klienci, a BTE był przywilejem, który sprawiał w istocie, iż bank stawał się sędzią we własnej sprawie.

Dokument ten pochodził bowiem od prywatnego podmiotu gospodarczego, a nie od sądu. Konstytucja zaś jedynie sądom i trybunałom przyznaje sprawowanie władzy sądowniczej, a żaden inny podmiot poza bankami nie posiadał takich uprawnień. Przepisy o BTE nie zostały natomiast uchylone od razu i do 27 listopada 2015 r. banki miały prawo wystawiać takie tytuły.

Prawdopodobne zatem jest, iż postępowanie egzekucyjne, wszczęte przez bank na podstawie BTE, nadal się toczy. Co więcej, banki często decydowały się na sprzedaż niespłaconego kredytu do funduszy sekurytyzacyjnych, zajmujących się windykacją długów, co było dla nich niezwykle korzystne. Sprzedaż taka nazywana jest cesją wierzytelności i polega na przeniesieniu przysługujących bankowi uprawnień na rzecz funduszu. Jak zatem w takiej sytuacji bronić się może kredytobiorca?

Masz problem z zadłużeniem? Prawnik od windykacji pomoże Ci pozbyć się zadłużenia raz na zawsze. Nasza kancelaria od lat pomaga kredytobiorcom, osobom zadłużonym oraz frankowiczom wygrywać z bankami.

Skontaktuj się z nami już teraz!

Bankowy tytuł egzekucyjny – jak się przed nim bronić?

Jeśli egzekucja wszczęta przez bank jest nadal przeciwko kredytobiorcy prowadzona, powinien on zwrócić się do banku, który nie jest już właścicielem długu, o umorzenie egzekucji. Bank może jednak nie przychylić się do wniosku klienta. W takim wypadku dłużnik powinien jak najszybciej złożyć do sądu pozew o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego, czyli tzw. powództwo opozycyjne.

Co ważne, dłużnik nie jest związany ustawowym terminem na wytoczenie takiego powództwa, natomiast powinien pamiętać, że powództwo takie może złożyć jedynie do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego. W sytuacji, gdy komornik wyegzekwuje roszczenie, pozew taki staje się bezprzedmiotowy i sąd go oddala.

Sprawdź pełny zakres usług jaki posiada w ofercie doświadczony radca prawny Szczecin i pozwól sobie pomóc.

Nowy wierzyciel w przypadku bankowego tytułu egzekucyjnego

Nieco inaczej jest w przypadku, gdy to nowy wierzyciel, czyli fundusz sekurytyzacyjny, chce dopiero wszcząć przeciwko klientowi postępowanie egzekucyjne. Wówczas fundusz musi skierować sprawę przeciwko dłużnikowi do sądu. Kredytobiorca może bronić się wtedy przez podniesienie zarzutu przedawnienia. Zarzut ten pozwala na uchylenie się od zapłaty po upływie przewidzianego prawem terminu.

Bankowy tytuł egzekucyjny opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności, nie był bowiem orzeczeniem sądowym, co powoduje, iż roszczenie z niego wynikające, jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ulega przedawnieniu po upływie 3 lat. Może zatem dojść do sytuacji, w której termin przedawnienia wobec banku uległ przerwaniu i sam bank mógłby nadal egzekwować swoje należności, jednak na skutek cesji na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, bankowi nie przysługuje już roszczenie. Bieg przedawnienia został więc przerwany wobec banku ale nie wobec funduszu, będącego nowym wierzycielem.

Bankowy tytuł egzekucyjny w polskim prawie funkcjonował przez 18 lat. Choć przepisy umożliwiające bankom jego wystawienie zostały dawno uchylone, to w obrocie można jeszcze spotkać postępowania prowadzone na jego podstawie. Kredytobiorcy jednak mogą skutecznie się przed nim bronić.

Może cię również zainteresować:

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Seria wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach frankowych z końca 2023 roku z ogromną skutecznością wytrącała z rąk banków argumenty jeden po drugim. Los ten podzielił również zarzut zatrzymania, dotychczas tak ochoczo składany przez banki. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r....

Więcej

Wniosek o wydanie zaświadczenia historii spłaty kredytu CHF

Problematyka spraw frankowych jest znana polskiemu wymiarowi sprawiedliwość już od lat. Dziś wiemy, że większość niegdyś popularnych umów kredytowych powiązanych z walutą franka szwajcarskiego zawiera tzw. klauzule abuzywne, czyli takie postanowienia, które są niezgodne z przepisami i naruszają interesy konsumentów. Proces dochodzenia swoich...

Więcej

Windykacja należności

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z dynamicznym rozwojem, ale również koniecznością radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest problem związany z niesolidnymi płatnikami, którzy nie regulują swoich zobowiązań finansowych wobec przedsiębiorców. W takiej sytuacji kluczowym narzędziem staje się profesjonalna...

Więcej